Thông báo luồng tháng 12 - khu vực phía Bắc
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 04/01/2018, Cục ĐTNĐ Việt Nam có Thông báo luồng số 17/CĐTNĐ-QLKCHT về thông báo luồng đường thủy nội địa Quốc gia tháng 12 năm 2017 - khu vực phía Bắc, chi tiết như sau:

Thông báo luồng: Xem và tải

Quay lại