Thông báo luồng tháng 12 - khu vực Thanh Hóa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 04/02/2018, Cục ĐTNĐ có Thông báo luồng số 16/CĐTNĐ-QLKCHT về thông báo luồng thường xuyên đường thủy nội địa Quốc gia tháng 12, chi tiết như sau:

Thông báo luồng: Xem và tải

Quay lại