Trả lời kiến nghị của doanh nghiệp

Thực hiện văn bản số 5356/BGTVT-VT ngày 07/6/2019 của Bộ Giao thông vận tải triển khai tổ chức...

Công bố và trao Quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I

Ngày 04/9/2019, tại Trường Cao đẳng GTVT đường thủy I đã diễn ra lễ công bố và trao Quyết...

Thông báo luồng tháng 6 - khu vực Quảng Bình

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng tháng 6 khu vực Quảng Bình, chi tiết như sau: ...

Thông báo luồng thường xuyên tháng 6 - khu vực phía Nam

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên khu vực phía nam, chi tiết như sau:...

Thông báo luồng thường xuyên tháng 6 - khu vực Quảng Trị

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên tháng 6 - khu vực Quảng Trị, chi...

Thông báo luồng thường xuyên tháng 5 - Khu vực Quảng Trị

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên khu vực Quảng Trị, chi tiết như...

Thông báo luồng thường xuyên tháng 5 - khu vực Quảng Bình

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên khu vực Quảng Bình, chi tiết như...

Quản lý online hệ thống báo hiệu đường thủy

Nhờ ứng dụng trên, đơn vị quản lý không phải kiểm tra thủ công từng phao, báo hiệu mà trực theo...

Cơ chế giải quyết khiếu nại Dự án WB6

Ngày 02/4/2014, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1038/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt điều...

Thông báo luồng định kỳ Kênh Tắc Vân

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông áo luồng định kỳ Kênh Tắc Vân, chi tiết như sau: Thông...

Thông báo luồng định kỳ Kênh Ba Hòn

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông áo luồng định kỳ Kênh Ba Hòn, chi tiết như sau: Thông...

Thông báo luồng thường xuyên tháng 5

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông áo luồng thường xuyên tháng 5 - khu vực miền Nam, chi tiết...

Thông báo luồng thường xuyên tháng 4 - khu vực Quảng Bình

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng tháng 4 - khu vực Quảng Bình, chi tiết như sau: ...

Thông báo luồng tháng 4 - khu vực Quảng Trị

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng tháng 4 khu vực Quảng Trị, chi tiết như sau: ...

Thông báo luồng tháng 4 - khu vực phía Bắc

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng tháng 4 khu vực phía Bắc, chi tiết như sau: ...

Thông báo luồng định kỳ Rạch Sỏi - Hậu Giang

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng định kỳ Rạch Sỏi - Hậu Giang, chi tiết như sau: ...

Thông báo giao thông đường thủy sông Đào Hạ Lý

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo giao thông đường thủy qua lại 03 km sông Đào Hạ Lý, TP...

Thông báo lịch trực đảm bảo an toàn giao thông dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo lịch trực bảo đảm an toàn giao thông trong dịp nghỉ lễ...

Thông báo luồng thường xuyên tháng 3 - khu vực Thanh Hóa

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng thường xuyên khu vực Thanh Hóa, chi tiết như...

Thông báo luồng định kỳ sông Tiền

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng định kỳ sông Tiền, chi tiết như sau: Thông...