Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo luồng
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo luồng định kỳ một số khu vực, cụ thể như sau:

1. Thông báo luồng phía Bắc: Xem và tải

2. Thông báo luồng kênh tháp 10: Xem và tải

3. Thông báo luồng rạch Cái Nhứt, cái Tư, Tắt Cây Trâm, N3 Đình, Trẹm Cạnh Đền: Xem và tải

4. Thông báo luồng sông Bến Tr, Rạch Mỏ Cày: Xem và tải

5. Thông báo luồng sông Hàn: Xem và tải

6. Thông báo luồng sông Vĩnh Điện: Xem và tải

Quay lại