Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông báo: về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức
Từ khóa Xem với cỡ chữ

THÔNG BÁO: về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho thi tuyển công chửc năm 2016 của Cục ĐTNĐ Việt Nam.

Căn cứ Quyết định số 1548/QĐ-CĐTNĐ ngày 27/12/2016 của Cục trưởng Cục ĐTNĐ Việt Nam về việc phê duyệt danh sách người đủ điều kiện và không đủ điều kiện dự thi công chức Cục ĐTNĐ Việt Nam năm 2016, Hội đồng thi tuyển công chức năm 2016 của Cục ĐTNĐ Việt Nam (sau đây gọi là Hội đồng thi) thông báo để thí sinh được biết về thời gian làm thủ tục dự thi, thời gian thi tuyển và danh mục tài tiêu tham khảo hướng dẫn ôn tập.

Chi tiết : Tải tại đây

Quay lại