Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thân gửi các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành đường thủy nội địa Việt Nam!

Được thành lập từ năm 1956, cùng với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, ngành Đường thủy nội địa Việt Nam đã đóng góp không nhỏ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phục vụ kịp thời nhu cầu vận chuyển, đi lại bằng đường thủy của xã hội. Đặc biệt, trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng với quyết tâm "Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh"; "Mở luồng mà tiến - đánh địch mà đi"; "Máu có thể đổ, nhưng luồng không thể tắc", mưu trí dũng cảm trực tiếp chiến đấu trên trận địa trục vớt, rà phá bom mìn, thủy lôi, thông luồng vận tải và bốc xếp hàng hóa bằng đường thủy, đóng góp to lớn cho sản xuất, đời sống và chiến đấu của miền Bắc và chi viện tích cực cho công cuộc giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Những thành tích rất đáng tự hào này đã tô đậm trang sử vẻ vang của ngành. 

Trong sự nghiệp đổi mới, ngành Đường thủy nội địa đã dạt được nhiều thành tựu trong công tác quản lý nhà nước chuyên ngành cũng như công tác bảo trì, đảm bảo an toàn giao thông, đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng đường thủy nội địa. Đặc biệt, sự ra đời của Luật Đường thủy nội địa 2005 (sửa đổi năm 2014), đã đi vào cuộc sống, tạo điều kiện cho ngành phát triển toàn diện, góp phần phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng. 

Trong thời gian tới, để tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng và Chương trình hành động của Chính phủ, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

-     Một là, xây dựng và hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về đường thủy nội địa, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế, tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi công vụ gắn liền với cải cách hành chính, đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng công tác quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, tạo môi trường pháp lý và chính sách thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn, nhằm huy động tối đa và đảm bảo khai thác có hiệu quả mọi nguồn lực xã hội để phát triển ngành.

-     Hai là, có chính sách đầu tư, đa dạng hóa nguồn vốn và hình thức đầu tư, đảm bảo nhanh chóng phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa theo hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý của các cơ quan nhà nước và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

-     Ba là, chú trọng xây dựng chính sách đào tạo nguồn nhân lực cho ngành đường thủy nội địa, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Cục, tăng cường chất lượng đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện.

Căn cứ vào những kết quả đã làm được trong thời gian qua, tôi tin tưởng rằng, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Bộ GTVT, các cán bộ, công chức, viên chức ngành Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ phát huy truyền thống anh hùng, tiếp tục sự nghiệp đổi mới, đoàn kết, thống nhất, chung tay xây dựng và phát triển ngành đường thủy nội địa ngày một lớn mạnh, vượt qua mọi khó khăn, luôn hoàn thành nhiệm vụ, viết tiếp những trang sử mới, xứng đáng với truyền thống của các thế hệ cha anh đã dày công xây dựng.

Cục trưởng

                                                                                           Hoàng Hồng Giang