Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam: 8 năm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Tám năm thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh": Trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhân dân ta đã giành được những thành tựu to lớn và có ý nghĩa lịch sử. Những thành tựu về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quốc phòng - an ninh và ngoại giao đã tạo thế và lực mới cho cách mạng Việt Nam. Tuy nhiên, bên cạnh những mặt tích cực, tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tham nhũng trong cán bộ, đảng viên đã và đang là một trong nguy cơ có thể dẫn đến mất niềm tin trong nhân dân.

Xuất phát từ yêu cầu sứ mệnh lịch sử của Đảng ta trong giai đoạn mới và rút kinh nghiệm từ những cuộc vận động xây dựng, chỉnh đốn Đảng trước đó, ngày 07/11/2006, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị 06-CT/TW, về tổ chức Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", và sau đó là Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14/05/2011 về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, với quyết tâm cao nhất là ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và tham nhũng trong cán bộ, đảng viên; nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hoàn thành sứ mệnh lịch sử trong giai đoạn mới. Đây là một chủ trương lớn, vừa mang tính cấp bách trong bối cảnh hiện nay, vừa có ý nghĩa lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hưởng ứng Cuộc vận động, hơn 8 năm qua, Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã triển khai sâu rộng Cuộc vận động này tới toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động trong toàn Ngành và đã đạt được những kết quả thiết thực trên tất cả các lĩnh vực.... 100% các chi bộ, đảng bộ trực thuộc đã hoàn thành việc phổ biến, học tập, quán triệt Chỉ thị số 06-CT/TW, 03-CT/TW tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động.

Để có được kết quả đó, từ giữa năm 2011, Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã ban hành kế hoạch số 119-KH/ĐU về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và triển khai ngay tới các đảng bộ, chi bộ trực thuộc. Cùng với việc ban hành kế hoạch, Đảng ủy Cục đã ban hành Quyết định thành lập Tổ giúp việc về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Quy chế làm việc của tổ giúp việc.

Sau khi triển khai kế hoạch 119-KH/ĐU tới các chi bộ, đảng bộ trực thuộc, Đảng ủy Cục đã chỉ đạo Tạp chí Đường Thủy nội địa mở chuyên mục tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và vận động cán bộ, đảng viên trong toàn đảng bộ tham gia viết bài về việc học tập lời dạy của Bác, về các  gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Cục cũng xây dựng kế hoạch thực hiện và phân công nhiệm vụ trong cấp ủy chỉ đạo thực hiện đẩy mạnh học tập theo gương Bác.

Để thực hiện các nội dung trong Chỉ thị 03-CT/TW đạt kết quả cao, Đảng ủy Cục đã tổ chức 03 Hội nghị; chỉ đạo 19 tổ chức đảng trực thuộc tổ chức quán triệt nội dung Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị 1973/CT-TTg và các văn bản của Đảng ủy Bộ Giao thông vận tải, Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam tới các cán bộ đảng viên. Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã ban hành "Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của đảng viên, cán bộ, viên chức, các đoàn thể chính trị - xã hội Cục Đường thủy nội địa Việt Nam". Nội dung chuẩn mực, ngắn gọn, phù hợp với đặc điểm hoạt động của Cục, đúng theo tư tưởng, tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh. Các tổ chức Đảng trực thuộc đã phổ biến nội dung chuẩn mực tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức và tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo nội dung. Yêu cầu các cán bộ, đảng viên, nhất là các cán bộ lãnh đạo chủ chốt, bí thư cấp ủy viên các cấp, người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc Đảng ủy Cục luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm gương mẫu trong việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương Bác, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Các tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Cục đều triển khai đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành một nội dung sinh hoạt thường xuyên của các tổ chức đảng, gắn với việc thực hiện tốt chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Theo đó, tất cả các chi bộ đều đưa nội dung học tập và làm theo lời Bác vào trong việc phân tích đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên trong chi bộ. Bên cạnh đó, đã phối hợp cùng lãnh đạo các đơn vị xây dựng các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cụ thể theo tấm gương, phong cách Hồ Chí Minh. Đảng ủy Cục đã xây dựng các chuyên đề cụ thể như: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị" gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm.

Chỉ đạo các tổ chức Đảng trong toàn Ngành, bằng nhiều hình thức phong phú đa dạng, thông qua các tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên, góp phần đưa việc làm theo tấm gương đạo đức của Bác đi vào cuộc sống. Việc tiếp tục đẩy mạnh học tập đó góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, đảng viên, công viên chức, làm cơ sở nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao đạo đức, tác phong nghề nghiệp. Nhiều đảng ủy, chi ủy đề ra các chủ trương, giải pháp thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện phẩm chấp đạo đức, lối sống theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh; lấy việc hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn và rèn luyện đạo đức lối sống làm thước đo đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm.

Đánh giá sơ bộ sau 8 năm thực hiện Chỉ thị 06/CT-TW, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được các được hầu hết các chi, đảng bộ, các đoàn thể các tổ chức chính trị - xã hội tiến hành nghiêm túc, tích cực thực hiện. Một số cơ sở, đơn vị có những cách làm sáng tạo, phù hợp với điều kiện của  đặc điểm của đơn vị. Nhiều cấp uỷ đã tích cực chỉ đạo, rà soát, bổ sung và hướng dẫn thực hiện những chuẩn mực đạo đức phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm, tình hình thực tế của đơn vị mình. Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, chuyển biến rõ nét, ý thức tu dưỡng phẩm chất đạo đức, chính trị, lối sống, cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư được nâng lên, qua đó đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác quản lý điều hành và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo...

Có thể nói, cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức và người lao động ngành Đường thủy nội địa Việt Nam. Chính vì thế mà việc triển khai, quán triệt trong Đảng đã thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên dự học với tinh thần thái độ hết sức nghiêm túc. Tỷ lệ đảng viên học tập trong các đảng bộ, chi bộ đạt từ 95 đến 99,5%. Đảng ủy Cục đã chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tiến hành lấy ý kiến đóng góp của quần chúng cho cán bộ, đảng viên. Sau đó cấp ủy tập hợp giới thiệu cho đảng viên tiếp thu góp ý, tiến hành tự phê bình, xây dựng phương hướng, nội dung tu dưỡng, rèn luyện theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ phù hợp với đặc điểm nghề nghiệp nhiệm vụ công tác. Trên cơ sở ưu điểm, khuyết điểm của đảng viên trong chi bộ qua tiếp thu góp ý của quần chúng và qua tự phê bình, chi ủy các cấp xây dựng chương trình hành động thực hiện và kế hoạch quản lý đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên. Đây là bước quan trọng, quyết tâm của Ban chỉ đạo cấp tỉnh và các cấp ủy Đảng tạo sự chuyển biến nhận thức của cán bộ, đảng viên về vị trí và tầm quan trọng của đạo đức, lối sống trong Đảng ảnh hưởng trực tiếp đến sự sống còn của Đảng, chế độ và dân tộc. Mỗi đảng viên phải nhận thức rõ việc tự phê bình và phê bình sau khi có sự góp ý của nhân dân, chi bộ soi rọi với tấm gương đạo đức của Bác Hồ để thấy rõ ưu điểm của mình mà phát huy và để hạn chế, khắc phục khuyết điểm. Đồng thời, góp ý với đồng chí mình trên tinh thần xây dựng đồng chí mình tốt hơn chứ không phải là đấu đá, làm cho nội bộ mất đoàn kết. Nghĩa là qua bước tự phê bình và phê bình cá nhân chuyển biến lên tốt hơn về đạo đức, lối sống và nội bộ đoàn kết thân yêu hơn, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của cấp ủy, chi bộ, đảng viên được nâng lên. Đây là yêu cầu cơ bản mà mỗi cán bộ, đảng viên phải nhận thức cho đúng để thực hiện. Các cấp ủy cần lãnh đạo tốt công tác này, không để đảng viên lợi dụng đợt sinh hoạt này để công kích, triệt tiêu lẫn nhau. Chính vì vậy, các tổ chức đảng trong toàn Ngành đã giữ vững danh hiệu "Đảng bộ, Chi bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện".

Tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới, Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội đối với các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt mục đích, yêu cầu của việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành sinh hoạt thường xuyên, quan trọng của các tố chức đảng. Chỉ đạo các cấp uỷ tiếp tục rà soát, xây dựng và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, đảng bộ. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký phấn đấu thực hiện nghiêm túc. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thế, cá nhân tiêu biểu; kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, thiếu quan tâm, chú trọng công tác phát hiện, tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng những điên hình tiên tiến tạo ra không khí phấn khởi, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân tin tưởng, thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, địa phương với nhiều nội dung và hình thức phong phú, trong đó, chú trọng nhân rộng các điển hình tiên tiến trong việc làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cụ thể là: "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương", nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các đơn vị; Đẩy mạnh Phong trào thi đua "Tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam nhận thức rằng, cuộc vận động  học tập theo tấm gương Hồ Chí Minh có tính chất lâu dài, thường xuyên và mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc; Đối tượng tham gia học tập và thực hiện cuộc vận động là toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, đoàn viên, các đoàn thể chính trị - xã hội; do đó, cần tiếp tục tổ chức tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên hơn nữa trong toàn Đảng bộ. Kết quả mong muốn của Cuộc vận động là tạo được sự chuyển biến tích cực và mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên. Có thể nói, đạo đức Hồ Chí Minh sẽ mãi mãi tỏa sáng và được toàn thể cán bộ, đảng viên đón nhận và noi theo.

Quay lại