Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Công bố bổ sung danh mục dự án xã hội hóa nạo vét duy tu đường thủy nội địa Quốc gia
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 19/10/2016, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 3276/QĐ-BGTVT về việc công bố bổ sung danh mục dự án xã hội hóa nạo vét duy tu, đảm bảo giao thông, kết hợp tận thu sản phẩm trên tuyến ĐTNĐ quốc gia.

Xem và tải quyết định tại: Đây

Quay lại