Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Công bố danh sách đặc cách nghiệp vụ coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Quyết định Công bố danh sách đặc cách nghiệp vụ coi thi, chấm thi, coi kiểm tra, chấm kiểm tra

Nội dung Quyết định: QĐ số 407/QĐ-CĐTNĐ ngày 12/5/2023.

Quay lại