Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

CÔNG ĐOÀN CỤC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA VIỆT NAM CHỈ ĐẠO CÁC CĐCS TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2023-2028
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 17/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; Chỉ thị số 01-CT/BCSĐ ngày 30/5/2022 của Ban Cán sự đảng Bộ GTVT về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028;

Căn cứ Kế hoạch số 1059/KH-CĐN ngày 12/7/2022 của Công đoàn GTVT Việt Nam về Kế hoạch tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn GTVT Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Thường vụ Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam ban hành Kế hoạch  số 41/KH-CĐCS ngày 22/8/2022 về việc tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tính đến ngày 15/04/2023, đã có 16/24Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam đã tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, tại Đại hội các CĐCS đã bầu ra được những đoàn viên công đoàn nhiệt tình, có năng lực vào Ban Chấp hành công đoàn…

Trong tháng 04/2023, 8 Công đoàn cơ sở còn lại sẽ tổ chức Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 (07 Đại hội, 01 Hội nghị)

Dự kiến ngày 18-19/5/2023, Công đoàn Cục ĐTNĐ Việt Nam sẽ tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2023-2028 tiến tơi Đại hội Công đoàn GTVT Việt Nam lần thứ XI.

 

Một số hình ảnh Đại hội tại các Công đoàn cơ sở

Quay lại