Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo tuyển dụng công chức năm 2020
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo tuyển dụng công chức năm 2020, nội dung tuyển dụng chi tiết tại các văn bản dưới đây:

1. Thông báo số 2083/TB-CĐTNĐ ngày 05/10/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc tuyển dụng công chức năm 2020: 

/documents/10184/80302/thong-bao-tuyen-dung-pdf

2. Quyết định số 1125/QĐ-CĐTNĐ ngày 05/10/2020 của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam về việc ban hành kế hoạch thi tuyển công chức của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam năm 2020

/documents/10184/80302/ke-hoach-tuyen-dung-pdf

Quay lại