Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Danh mục dự án nạo vét, duy tu trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 21 tháng 8 năm 2015, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 3029/QĐ-BGTVT về việc công bố danh mục dự án cải tạo, nâng cấp luồng cửa Trà Lý tỉnh Thái Bình theo hình thức hợp đồng BOT:

1. Quyết định 3029/QĐ-BGTVT ngày 21 tháng 8 năm 2015: Xem tại đây

2. Quyết định 2954/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 8 năm 2015: Xem tại đây

3. Quyết định 1508/QĐ-BGTVT ngày 17 tháng 5 năm 2015: Xem tại đây

Quay lại