Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Dự án Quản lý tổng hợp Tài nguyên nước Mê Công của Ủy hội sông Mê Công quốc tế (Giai đoạn 2011-2015)
Từ khóa Xem với cỡ chữ
Gần hai thập kỷ kể từ khi được thành lập vào năm 1995, Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã gặp phải một số thách thức trong vai trò của một tổ chức lưu vực sông quốc tế. Với nhịp độ phát triển tài nguyên nước nhanh chóng trong lưu vực, đặc biệt là các vấn đề liên quan tới phát triển thủy điện trên dòng chính và nhu cầu sử dụng nước ngày càng gia tăng, Ủy hội sông Mê Công quốc tế đã thực hiện mọi nỗ lực để vừa "Đáp ứng được nhu cầu mà vẫn giữ sự cân bằng" trong lưu vực Mê Công.
 
 

 Trong khoảng thời gian từ 2000 – 2008, Ủy hội đã thực hiện Chương trình Sử dụng nước (WUP) qua đó đã xây dựng các mô hình lưu vực, các thủ tục và các hướng dẫn kỹ thuật để thực hiện Hiệp đinh Mê Công 1995. Việc thực hiện các Thủ tục và các Hướng dẫn kỹ thuật như là các công cụ hướng tới việc áp dụng quản lý tổng hợp tài nguyên nước (QLTH TNN) vẫn còn đang trong giai đoạn đầu, và là một ưu tiên đối với Ủy hội. Vì thế, từ năm 2009, một dự án mới là Dự án QLTHTNN Mê Công (M-IWRMP) đã được thành lập nhằm kế thừa kết quả của Chương trình WUP và giúp giải quyết những thách thức trong QLTH TNN ở hạ lưu vực Mê Công trong một khuôn khổ toàn diện hơn.

  

Dự án M-IWRMP trực tiếp hỗ trợ cho các định hướng chiến lược của Ủy hội trong giai đoạn 2011 - 2015, hỗ trợ các quốc gia thành viên thực hiện các phương pháp quản lý tổng hợp trong quản lý tài nguyên nước và các ngành liên quan tại các quốc gia nhằm hỗ trợ việc phát triển bền vững và công bằng trên quy mô toàn lưu vực. Dự án cũng hỗ trợ và cung cấp dữ liệu cho Chiến lược phát triển lưu vực dựa trên quản lý tổng hợp tài nguyên nước của Uỷ hội. Dự án được xây dựng dựa trên 03 hợp phần chính:

  • Hợp phần vùng nhằm cung cấp khung hỗ trợ hợp tác vùng thực hiện QLTH TNN ở hạ lưu vực sông Mê Công;
  • Hợp phần xuyên biên giới nhằm tăng cường sự hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong thực hiện quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới;
  • Hợp phần quốc gia do các quốc gia thành viên Uỷ hội quản lý nhằm thực hiện nhằm tăng cường QLTH TNN tại từng quốc gia

Thời gian vừa qua, Dự án đã tạo điều kiện về mặt kỹ thuật cho việc thực hiện các Thủ tục pháp lý của Ủy hội, đặc biệt là việc lần đầu tiên thực hiện quá trình tham vấn của Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận đối với một đề xuất xây dựng công trình thủy điện dòng chính sông Mê Công. Bên cạnh đó, Dự án cũng hỗ trợ việc thực hiện hợp tác thực hiện quản lý tài nguyên nước xuyên biên giới giữa các quốc gia thành viên, trong đó có 2 dự án giữa Việt Nam và Campuchia về QLTH TNN xuyên biên giới tại lưu vực sông Se San và Đồng bằng châu thổ Mê Công.

Tại Việt Nam, với mục tiêu nhằm tăng cường thực hiện QLTHTNN ở hạ lưu vực sông Mê Công phục vụ cho việc phát triển kinh tế, xã hội và môi trường một cách bền vững, một Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật chuẩn bị dự án "Quản lý Tổng hợp Tài nguyên nước Mê Công" đang được thực hiện nhằm Hỗ trợ xây dựng thể chế trong QLTHTNN thông qua việc thành lập Tổ chức lưu vực sông ở Tây Nguyên; và Tăng cường mạng lưới giám sát tài nguyên nước vùng xuyên biên giới giữa Việt Nam với Campuchia và Lào. Dự án Hỗ trợ Kỹ thuật dự kiến kết thúc vào cuối năm 2012 và dự án đầu tư sẽ được tiến hành trong giai đoạn 2013-2015.

Theo vnmc.gov.vn

Quay lại