Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Giao ban công tác tháng 05/2023
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 30/5/2023, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Giao ban công tác tháng 05/2023 dưới sự chủ trì của Phó Cục trưởng Hoàng Minh Toàn. Tham dự Hội nghị có các Phó Cục trưởng Lê Minh Đạo, Tống Hoàng Kha và lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn; các Phòng, Văn phòng Cục và các đơn vị trực thuộc Cục (trực tuyến).

Qua báo cáo tổng hợp của Văn phòng Cục; ý kiến của các Phó Cục trưởng và điện diện các cơ quan, đơn vị, Phó Cục trưởng Hoàng Minh Toàn đánh giá trong tháng 5 năm 2023 vừa qua, các cơ quan, đơn vị đã nỗ lực thực hiện nhiệm vụ được giao và cơ bản đáp ứng được yêu cầu. Để tiếp tục triển khai hiệu quả các công việc trong tháng 6 năm 2023, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quyết liệt, chú trọng hơn nữa vào một số nội dung như sau:

  1. Các đồng chí lãnh đạo, công chức, viên chức cơ quan, đơn vị tiếp tục, thường xuyên quán triệt kỷ luật, kỷ cương trong quá trình thực hiện công vụ, đặc biệt là lực lượng thanh tra, kiểm tra.
  2. Về công tác cảng vụ đường thủy nội địa, giao Phòng Pháp chế - Thanh tra chủ trì tham mưu lãnh đạo Cục làm việc với cấp có thẩm quyền tại khu vực tỉnh Hòa Bình, Cà Mau và Kiên Giang đối với công tác quản lý nhà nước về cảng, bến đường thủy nội địa tại khu vực.
  3. Về công tác Thanh - kiểm tra, giao Phòng Pháp chế - Thanh tra khẩn trương tham mưu tổ chức đoàn thanh tra đột xuất về công tác đào tạo, thi, kiểm tra, cấp GCKNCM,CCCM lĩnh vực đường thủy nội địa khu vực phía Nam theo yêu cầu của Thanh tra Bộ GTVT.
  4. Về công tác tổ chức bộ máy, giao Phòng Tổ chức cán bộ: Khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực V, trình Bộ GTVT đảm bảo tiến độ theo quy định; Tiếp tục phối hợp với Thanh tra Bộ GTVT để giải trình, báo cáo Thanh tra Chính phủ đối với việc thành lập tổ chức thanh tra tại Cục Đường thủy nội địa, đảm bảo hoạt động đạt hiệu quả.
  5. Về công tác đảm bảo an toàn giao thông, giao Phòng Vận tải – An toàn giao thông tiếp tục triển khai công tác phòng chống bão lũ, phối hợp với Phòng Kế hoạch - Tài chính triển khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu để thực hiện công tác chống va trôi trong mùa bão lũ; Xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm tra liên ngành, nâng cao hiệu quả quản lý, đảm bảo ATGT đường thủy; Rà soát các khó khăn, vướng mắc trong công tác đào tạo thuyền viên để có phương án tháo gỡ.
  6.  Về công tác quản lý kết cấu hạ tầng, giao Phòng Quản lý kết cấu hạ tầng rà soát lại danh mục các tuyến đường thủy nội địa quốc gia; phối hợp với các phòng, đơn vị trực thuộc cục rà soát toàn bộ các hệ thống báo hiệu trên các tuyến luồng.
  7. Về công tác Kế hoạch, tài chính, giao Phòng Kế hoạch – Tài chính khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai xây dựng kế hoạch thu, chi ngân sách năm 2024; Rà soát, báo cáo cấp có thẩm quyền về công tác quản lý tài sản, chuyển giao tài sản thuộc quyền quản lý của Cục; tiếp tục công tác thu hồi công nợ; Phối hợp với Phòng Quản lý Kết cấu hạ tầng khẩn trương thực hiện thanh toán cho các cơ quan, đơn vị và các nhà thầu; khẩn trương lựa chọn tư vấn để triển khai thực hiện các gói nạo vét trước mùa mưa, bão khu vực miền Trung.
  8. Về công tác khoa học - công nghệ, giao Phòng Khoa học công nghệ - Hợp tác quốc tế và Môi trường: Phối hợp với các vụ của Bộ GTVT để hoàn chỉnh, ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn và định mức kinh tế kỹ thuật của ngành để có cơ sở triển khai thực hiện; Tiếp tục rà soát các cơ sở hạ tầng thông tin của Cục (phần mềm nội bộ, dịch vụ công trực tuyến, chính phủ điện tử...).
  9. Về công tác văn phòng, yêu cầu Văn phòng Cục nghiên cứu, tham mưu lãnh đạo Cục ban hành mẫu báo cáo giao ban hàng tháng để thực hiện bảo đảm tính thống nhất; các cơ quan, đơn vị cử một công chức, viên chức chuyên trách làm đầu mối tổng hợp báo cáo công tác hàng tháng của phòng, đơn vị để phối hợp với Văn phòng Cục triển khai đạt hiệu quả./.

Văn phòng Cục

Quay lại