Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Góp ý dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 6/5, Thứ trưởng Nguyễn Văn Công đã chủ trì cuộc họp với đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nhằm rà soát, góp ý đối với nội dung dự thảo Thông tư ban hành định mức kinh tế kỹ thuật công tác khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK.

 

Thành viên dự họp tập trung rà soát, góp ý đối với nội dung dự thảo Thông tư

Trước đó, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ban hành Thông tư số 62/2013/TT-BGTVT ngày 31/12/2013 về việc ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật khảo sát bảo đảm an toàn hàng hải. Đây là định mức cho công tác đo sâu bằng phương pháp DGPS. Tuy nhiên, đối với những công trình khảo sát cần độ chính xác cao cần phải áp dụng đo sâu bằng phương pháp RTK. Việc xây dựng Thông tư ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK là rất cần thiết để có cơ sở xây dựng dự toán và thực hiện khảo sát đo sâu áp dụng phương pháp RTK.

Thực hiện nhiệm vụ Bộ GTVT giao, Cục Hàng hàng Việt Nam đã phối hợp với các Tổng công ty Bảo đảm An toàn Hàng hải miền Bắc, miền Nam và các công ty tư vấn để xây dựng Định mức trên. Đến nay, Cục Hàng hải Việt Nam đã hoàn thành dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị liên quan đã tiến hành rà soát, góp ý đối với nội dung dự thảo, trong đó tập trung vào các nội dung trọng tâm như tên Thông tư; phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; nội dung định mức; căn cứ xây dựng định mức; kết cấu định mức; hướng dẫn áp dụng định mức…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Công cơ bản đồng tình với nội dung dự thảo Thông tư ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật về khảo sát, đo sâu, lập bình đồ dưới nước bằng phương pháp RTK. Thứ trưởng yêu cầu Vụ Khoa học Công nghệ phối hợp Cục Hàng hải Việt Nam tiếp thu ý kiến của các thành viên dự họp, hoàn thiện dự thảo Thông tư này; đồng thời gửi Vụ Pháp chế - Bộ GTVT và Viện Kinh tế xây dựng - Bộ Xây dựng thẩm định Thông tư, hoàn thành trước ngày 20/5 tới đây, để sớm trình lãnh đạo Bộ GTVT ban hành.

Theo mt.gov.vn
Quay lại