Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hoạt động đăng kiểm lĩnh vực đường thủy nội địa tháng 11/2014
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Số lượng phương tiện được kiểm tra giám sát kỹ thuật của cả nước trong tháng 11/2014 là 3.308 lượt phương tiện. Trong đó, các đơn vị trực thuộc Cục ĐKVN kiểm tra được 2.076 lượt phương tiện; các đơn vị trực thuộc Sở GTVT kiểm tra được 1.232 lượt phương tiện.

 

Số phương tiện phân theo loại hình kiểm tra:

- Đóng mới: 77 phương tiện;

- Lần đầu: 99 phương tiện;

- Hàng năm: 2.728 phương tiện;

- Định kỳ: 192 phương tiện;

- Trên đà: 893 phương tiện;

- Bất thường: 246 phương tiện.

Số phương tiện kiểm tra không đạt yêu cầu là 26 phương tiện.

Cả nước thẩm định được 749 thiết kế. Trong đó, các đơn vị phía Nam thẩm định 429 bộ; phòng Tàu sông và các đơn vị phía Bắc thẩm định 320 bộ.

Số lượng bộ thiết kế được phân theo loại thiết kế:

- Thiết kế đóng mới: 233 bộ;

- Thiết kế hoán cải: 189 bộ;

- Thiết kế lập hồ sơ: 32 bộ;

- Thiết kế sao thẩm định: 24 bộ;

- Thiết kế sửa đổi: 62 bộ;

- Thiết kế khác: 209 bộ.

Số lượng phương tiện thủy nội địa hết hạn tính đến 30/11/2014 là 168.511 phương tiện. 

Phòng TS - VR

 

Quay lại