Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ướng 4 (khóa XII)
Từ khóa Xem với cỡ chữ

          Sáng ngày 09/3/2017, Đảng ủy Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

          Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và toàn thể các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy Cục, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (tại 06 điểm cầu)

                                   

           Tại Hội nghị, đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã quán triệt, phổ biến các nội dung chính của Nghị quyết giúp các đồng chí đảng viên nhận thức đầy đủ, sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung của Nghị quyết. Đồng chí đã làm rõ thêm một số quan điểm, định hướng của Ban chấp hành Trung ương Khóa XII về công tác xây dựng Đảng, về tình hình Kinh tế - xã hội của đất nước trong những năm tới. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Cục chỉ đạo thực hiện tốt việc xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình hành động theo hướng thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, khóa XII. Đồng chí còn nhấn mạnh thêm, mỗi cá nhân cần tự giác học tập và xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Hướng dẫn số 02 - HD/BTG, ngày 21/11/2016 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương.

                                

           Tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Hồng Giang – Bí thư Đảng ủy Cục trực tiếp truyền đạt các nội dung chính của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4, Khóa XII tập trung đi sâu vào nội dung chính của Nghị quyết số 04 - NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Cục yêu cầu, sau Hội nghị, cấp ủy đảng các cấp cùng lãnh đạo đơn vị tập trung chỉ đạo, triển khai Nghị quyết một cách có hiệu quả. Mỗi đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, tình hình, đặc điểm cụ thể của đơn vị mình sớm ban hành Kế hoạch, Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết, xác định rõ những việc cần làm ngay, có các giải pháp thực hiện có tính khả thi nhất; chủ động tuyên truyền Nghị quyết một cách sâu rộng, thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hấp dẫn và phù hợp, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, người lao động, tạo sự đồng thuận, tin tưởng và quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển đơn vị và xây dựng Tổ chức Đảng Trong sạch vững mạnh.

                                 

          Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Ngô Văn Quang, Phó Bí thư, Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy Cục trình bày về những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Với những yêu cầu đưa việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Hồ Chí Minh với những nội dung gắn với công việc hằng ngày tại các cơ quan, đơn vị. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong hành động và từng việc làm cụ thể của mỗi cán bộ, đảng viên. Trong đó, trọng tâm là học tập và làm theo phong cách, tác phong của Bác về "dân chủ, nêu gương quần chúng, nói đi đôi với làm". Từ đó, sẽ tạo khí thế mới, động lực mới trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, sinh hoạt của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Đảng bộ Cục.

                                 

          Đồng chí Hoàng Hồng Giang, Bí thư Đảng ủy Cục thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ Cục chỉ đạo toàn thể cán bộ, đảng viên tăng cường đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương lần thứ tư đặc biệt là Nghị quyết số 04 - NQ/TW về  "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng đạo đức, lối sống,  những biểu hiện " tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Xây dựng Đảng bộ Cục Đường thủy nội địa Việt Nam "Trong sạch vững mạnh", hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị của năm 2017 và các năm tiếp theo./.

 

 

Quay lại