Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Kế hoạch kiểm tra dự án nạo vét đảm bảo giao thông thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 17/02/2016, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam ban hành Kế hoạch số 206/CĐTNĐ-QLKCHT về việc kiểm tra việc thực hiện các Dự án nạo vét đảm bảo giao thông đường thủy nội địa Quốc gia kết hợp tận thu sản phẩm năm 2017.

Chi tiết của Kế hoạch: Xem và tải

Quay lại