Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Kế hoạch triển khai CPĐT Cục Đường thủy nội địa Việt Nam
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 28/01/2019, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Quyết định só 43/QĐ-CĐTNĐ về việc ban hành Kế hoạch triển khai Kiến trúc Chính phủ điện tử của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam (giai đoạn 2019-2020), chi tiết như sau:

Kế hoạch: Xem và tải

Quay lại