Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Phổ biến thông tin thống kê năm 2017
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa đăng tải các số liệu thống kê ngành trên Cổng thông tin điện tử như sau:

1. Thống kê đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn PTTNĐ - Tháng 9/2017: Tải tại đây

2. Tổng hợp đăng ký phương tiện - Tháng 9/2017: Tải tại đây

Quay lại