Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quy chuẩn và Tiêu chuẩn phương tiện thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

QUY CHUẨN VÀ TIÊU CHUẨN
(Đang cập nhật)

 
 • Quy chẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa, mã số đăng ký QCVN 72: 2013/BGTVT
 • Quy phạm phân cấp và đóng phương tiện thuỷ nội địa, TCVN 5801: 2005;
 • Quy phạm giám sát kỹ thuật và đóng phương tiện thuỷ nội địa cỡ nhỏ, QCVN 25:2010/BGTVT
 • Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thuỷ nội địa, 22TCN264-06;
 • Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ gỗ, Sửa đổi 1:2008 TCVN 7094:2002;
 • Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ xi măng lưới thép, 22TCN 323-04;
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giám sát kỹ thuật và đóng tàu biển cỡ nhỏ, QCVN 03:2009/BGTVT;
 • Quy định giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao, vui chơi giải trí, 22TCN 233-06;
 • Quy phạm kiểm tra và chế tạo các tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh, TCVN 6282: 2003;
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng PTTNĐ vỏ thép chở xô hoá chất nguy hiểm, QCVN 01:2008/BGTVT;
 • Quy phạm đóng tàu thủy cao tốc, TCVN 6451-2004;
 • Quy phạm ụ nổi, TCVN 6274 : 2003;
 • Quy phạm thiết bị nâng trên các phương tiện thuỷ nội địa, TCVN 7565:2005;
 • Tiêu chuẩn phao áo cứu sinh, TCVN 7282:2008;
 • Tiêu chuẩn phao tròn cứu sinh, TCVN 7283:2008;
 • Tiêu chuẩn dụng cụ nổi cứu sinh, 22 TCN 239-06;
 • Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về máy lái thuỷ lực trên phương tiện thủy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử, QCVN 24: 2010/BGTVT.
 • Qui định tiêu chuẩn kỹ thuật của tín hiệu trên phương tiện thủy nội địa
 • Đính chính QCVN 72-2013 BGTVT
Quay lại