Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quy hoạch hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Bắc.
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 26 tháng 4 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 1112/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Bắc đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Chi tiết Quyết định download tại đây.

Quay lại