Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quy hoạch phát triển vận tải Sông pha Biển.
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 24 tháng 12 năm 2013, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyêt định số 4291/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vận tải sông pha biển đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Chi tiết Quyết định download tại đây.

Quay lại