Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Quyết định tái cơ cấu ngành vận tải giai đoạn 2016-2020
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 21/3/2017, Bộ Giao thông vận tải có Quyết định số 744/QĐ-BGTVT về việc Phê duyệt Đề án Tái cơ cấu lĩnh vực vận tải giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025.

Chi tiết Quyết định: Xem và tải

Quay lại