Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tái cơ cấu Đường thủy nội địa đến năm 2020.
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 24 tháng 12 năm 2014, Bộ Giao thông vận tải đã có Quyết định số 4910/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu lĩnh vực Đường thủy nội địa đến năm 2020.

Chi tiết Đề án download tại đây.

Quay lại