Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tái cơ cấu Vận tải đường thủy nội địa đến năm 2020.
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 17 tháng 4 năm 2015, Bộ Giao thông vận  tải có Quyết định số 1385/QĐ-BGTVT về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu đường thủy nội địa đến năm 2020.

Chi tiết Đề án download tại đây.

Quay lại