Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Ngày 01/6/2018, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã có Công văn số 1042/CĐTNĐ-QLKCHT về việc tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý các vi phạm trên các tuyến sông, kênh, chi tiết như sau:

Công văn 1042: Xem và tải

Quay lại