Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tăng cường giám sát các Dự án nạo vét luồng đường thủy
Từ khóa Xem với cỡ chữ

       Ngày 14/3/2017, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam có Công văn gửi các công ty thực hiện dự án nạo vét duy tu luồng kết hợp tận thu sản phẩm, trong đó yêu cầu nhà đầu tư, tư vấn giám sát hoàn thiện các biện pháp thi công và nghiêm túc thực hiện các công việc sau:

       1. Tạm dừng thi công, di dời thiết bị, phương tiện ra khỏi phạm vi công trường và thực hiện ngay công tác lắp đặt các thiết bị giám sát, định vị các phuong tiện thi công để phục vụ công tác kiểm tra, giám sát theo nội dung tại Quyết định số 1249/QĐ-CĐTNĐ ngày 26/10/2016 của Cục ĐTNĐ Việt Nam, báo cáo Cục tổ chức nghiệm thu.

       2. Thực hiện đầy đủ các nội dung kết luận đã nêu tại Biên bản kiểm tra dự án của Đoàn kiểm tra và nhà đầu tư.

       3. Nhà đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm về tiến độ thi công dự án đối với việc chậm trễ hoàn thiện các thủ tục dự án.

       Chi tiết các công văn: Xem và tải

Quay lại