Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tiếp tục triển khai nghiên cứu khung Đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới
Từ khóa Xem với cỡ chữ
Trong phiên họp lần thứ 5 Ban chỉ đạo chương trình môi trường, diễn ra ngày 31 tháng 3 năm 2015, tại Viên Chăn, Lào, Các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình Môi trường bao gồm các chuyên gia đến từ Cam Phu Chia, Lào, Thái Lan và Việt Nam đều thống nhất rằng Đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới là một nội dung quan trọng trong chiến lược hoạt động của Ủy hội sông Mê Công quốc tế giai đoạn 2011-2015. Phiên họp cũng đồng ý  về mặt nguyên tắc việc sử dụng nguồn tài trợ của Ngân Hàng Thế Giới nhằm tiếp tục thực hiện nghiên cứu khung đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới,  ngay sau khi kiến nghị được Ngân Hàng Thế Giới Thông qua, Chương trình Môi trường sẽ phối hợp với các quốc gia thành viên triển khai hoạt động này trong năm 2015.
 
 
Trong diễn văn khai mạc, Ông Chan Tha Chít, quyền Chánh văn phòng Ủy ban Sông Mê Công quốc gia Lào, đồng chủ chì phiên họp nhấn mạnh rằng "Nghiên cứu xây dựng khung Đánh giá tác động môi trường xuyên biên giới sẽ giúp các quốc gia thành viên có được công cụ phù hợp góp phần giải quyết và quản lý những hoạt động có tính chất xuyên biên giới"

Cũng tại phiên họp này Ban chỉ đạo đã ghị nhận những kết quả Chương trình môi trường đã đạt được trong năm 2014, và nhấn mạnh tới các đóng góp của Chương trình cho Nghiên cứu cấp cao (Council Study) và tiến trình chuyển giao hoạt động quan trắc chất lượng nước về quốc gia.

Cuối cùng phiên họp đã thông qua kế  hoạch hoạt động năm 2015, theo đó ngoài việc thực hiện các hoạt động giám sát môi trường thường xuyên, chương trình sẽ ưu tiên hoàn thiện Hướng dẫn kỹ thuật thực hiện Quy chế chất lượng nước sông Mê Công, hoàn thành việc chuyển giao hoạt động quan trắc chất lượng nước cho Ủy ban sông Mê Công quốc gia của Thái lan và Việt Nam.

Phiên họp tiếp theo của Ban chỉ đạo dự kiến tổ chức vào tháng 12 năm 2015.

Theo vnmc.gov.vn

Quay lại