Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tổng hợp thông tin báo cáo thống kê năm 2018
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam thông báo thống kê phương tiện, thuyền viên năm 2018, chi tiết như sau:

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM 8: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 8: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM 9: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 9: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM 10: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 10: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM 11: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 11: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM 12: Xem và tải

Thông tin phương tiện tháng 12: Xem và tải

Thông tin tháng thuyền trưởng, máy trưởng, CCCM năm 2018: Xem và tải

Thông tin phương tiện năm 2018: Xem và tải

Quay lại