Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Vận tải hàng hóa bằng đường thủy phải lập giấy vận chuyển
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Sau khi đã xếp xong hàng xuống phương tiện, người kinh doanh vận tải hàng hóa có nghĩa vụ lập giấy vận chuyển.

Theo quy định tại Thông tư 61 năm 2015 của Bộ GTVT Quy định về vận tải hàng hóa trên đường thủy nội địa (ĐTNĐ), có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2016, sau khi đã xếp xong hàng xuống phương tiện, người kinh doanh vận tải hàng hóa có nghĩa vụ lập giấy vận chuyển (theo mẫu chung). 

Khi phát hiện hàng hóa thuộc loại cấm lưu thông phải thông báo cho Cảng vụ hoặc cơ quan có thẩm quyền biết để xử lý. Đối với hàng hóa siêu trường, siêu trọng, người kinh doanh vận tải phải gửi hồ sơ đề nghị phương án vận chuyển đến Cục Đường thủy nội địa VN hoặc Chi cục đường thủy khu vực, hoặc Sở GTVT (nếu rời cảng địa phương và có hành trình nội tỉnh), Cục Hàng hải VN hoặc Chi cục Hàng hải (nếu phương tiện rời từ cảng biển). Trong hai ngày làm việc, cơ quan có thẩm quyền có trách nhiệm kiểm tra, phê duyệt phương án vận tải và gửi cho tổ chức, cá nhân để thực hiện. Nếu không phê duyệt phải có văn bản trả lời rõ lý do. Tổ chức, cá nhân không phải nộp phí hoặc lệ phí đối với việc phê duyệt phương án vận tải.

Người thuê vận tải có nghĩa vụ cung cấp giấy tờ, thông tin cần thiết và đảm bảo tính pháp lý của hàng hóa; có quyền yêu cầu niêm phong hàng hóa gửi đi. Người xếp, dỡ hàng hóa chịu trách nhiệm xếp, dỡ hàng theo sơ đồ hàng hóa hoặc chỉ dẫn của thuyền trưởng.

Theo Báo Giao thông

Quay lại