Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Hệ thống văn bản Quy phạm pháp luật
Từ khóa Xem với cỡ chữ

DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA

ĐÃ BAN HÀNH ĐẾN NĂM 2016

 

TT

Số ký hiệu

Tên văn bản

CQ ban hành

Ngày ban hành

Tình trạng hiệu lực

Ghi chú

Luật, Nghị định, Quyết định

 

 

 

 

1

23/2004/QH11

Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.

Quốc hội

15/6/2004

Còn hiệu lực

 

2

48/2014/QH13

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

Quốc hội

17/6/2014

Còn hiệu lực

 

3

24/1015/NĐ-CP

Nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Giao thông đường thuỷ nội địa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông ĐTNĐ.

Chính phủ

27/02/2015

Còn hiệu lực

 

4

51/2005/NĐ-CP

 

Nghị định quy định nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa.

Chính phủ

11/04/2005

 

Còn hiệu lực

 

5

29/2005/NĐ-CP

 

Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm và vận tải hàng nguy hiểm trên đường thuỷ nội địa.

Chính phủ

10/03/2005

 

Còn hiệu lực

 

6

125/2005/NĐ-CP

 

Nghị định quy định chế độ bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của người kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa dễ cháy và dễ nổ trên đường thủy nội địa.

Chính phủ

7/10/2005

 

Còn hiệu lực

 

7

93/2013/NĐ-CP

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa.

Chính phủ

20/8/2013

Còn hiệu lực

 

 

132/2015/NĐ-CP

Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông ĐTNĐ

Chính phủ

25/12/2015

 

01/7/2016

8

128/2013/NĐ-CP

Nghị định về xử lý tài sản chìm đắm trên tuyến ĐTNĐ, vùng nước cảng biển và vùng biển Việt Nam.

Chính phủ

15/10/2013

Còn hiệu lực

Cục HHVN

9

110/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định điều kiện kinh doanh vận tải đường thủy nội địa

Chính phủ

20/11/2014

Còn hiệu lực

 

10

111/2014/NĐ-CP

Nghị định quy định niên hạn sử dụng đối với phương tiện thủy nội địa

Chính phủ

20/11/2014

Còn hiệu lực

Cục ĐKVN

11

47/2015/QĐ-TTg

Quyết định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển GTVT ĐTNĐ

Chính phủ

05/10/2015

Còn hiệu lực

 

12

51/2015/QĐ-TTg

Quyết định quy định tổ chức tìm kiếm, cứu nạn giao thông ĐTNĐ

Chính phủ

14/10/2015

Còn hiệu lực

 

Thông tư, Quyết định cấp Bộ

 

 

 

 

I

Lĩnh vực kết cấu hạ tầng

 

 

 

 

13

64/2014/TT-BGTVT

Thông tư quy định về định mức quản lý bảo trì đường thủy nội địa (Thay thế Quyết định số 39/2004/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2004 và Thông tư số 48/2011/TT)

Bộ Giao thông vận tải

10/11/2014

Còn hiệu lực

Đề nghị sửa đổi trong năm 2016

14

970/QĐ- BGTVT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc công bố đường thủy nội địa quốc gia.

Bộ Giao thông vận tải

15/4/2009

 

Còn hiệu lực

Đề nghị sửa đổi trong năm 2016

15

40/2010/TT-BGTVT

Thông tư quy định về công tác điều tiết khống chế đảm bảo giao thông và chống va trôi trên đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

31/12/2010

 

Còn hiệu lực

 

16

73/2011/TT-BGTVT

Thông tư ban hành Quy chuẩn Quốc gia về báo hiệu ĐTNĐ

Bộ Giao thông vận tải

30/12/2011

Còn hiệu lực

 

17

70/2014/TT-BGTVT

Thông tư quy định về quản lý đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

05/12/2014

Còn hiệu lực

 

18

35/2012/TT-BGTVT

Thông tư quy định về lắp đặt kí hiệu kilômét - địa danh và cách ghi ký hiệu, số thứ tự trên báo hiệu đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

6/9/2012

 

Còn hiệu lực

 

19

36/2012/TT-BGTVT

Thông tư quy định cấp kỹ thuật đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

13/9/2012

Còn hiệu lực

Đề nghị sửa đổi trong năm 2016

20

17/2013/TT-BGTVT

Thông tư quy định về quản lý và bảo trì công trình đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

5/8/2013

Còn hiệu lực

 

21

21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT

Thông tư liên tịch hướng dẫn quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải – Bộ TNMT

22/8/2013

 

Còn hiệu lực

 

 

37/2013/TT-BGTVT

Thông tư quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm

Bộ Giao thông vận tải

24/10/2013

Hết HL

Thay thế bằng TT 69/2015

22

69/2015/TT-BGTVT

Thông tư quy định về nạo vét luồng đường thủy nội địa, vùng nước cảng, bến thủy nội địa kết hợp tận thu sản phẩm

Bộ Giao thông vận tải

09/11/2015

01/01/2016

 

23

26/2014/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì ĐTNĐ quốc gia thuộc dự toán chi của ngân sách Trung ương.

Bộ Giao thông vận tải

8/7/2014

Còn hiệu lực

 

 II

Lĩnh vực phương tiện thủy nội địa

 

 

 

 

24

75/2014/TT-BGTVT

Thông tư quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

19/12/2014

Còn hiệu lực

 

25

30/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định tiêu chuẩn kỹ thuật của tín hiệu trên phương tiện thuỷ nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

14/12/2004

 

Còn hiệu lực

 

 

60/2011/TT-BGTVT

Thông tư ban hành "Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa".

Bộ Giao thông vận tải

01/12/2011

Hết HL

Thay thế bằng TT 65/2015

26

65/2015/TT-BGTVT

Thông tư ban hành "Định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa".

Bộ Giao thông vận tải

05/11/2015

01/01/2016

 

27

25/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT qui định về đăng kiểm phương tiện thuỷ nội địa

Bộ Giao thông vận tải

25/11/2004

Còn hiệu lực (Cục ĐKVN)

Sửa đổi trong năm 2015

28

2687/2000/QĐ-BGTVT

Quyết định của Bộ GTVT về việc ban hành tiêu chuẩn, chức trách và nhiệm vụ của đăng kiểm viên phương tiện thuỷ nội địa

Bộ Giao thông vận tải

14/9/2000

Còn hiệu lực (Cục ĐKVN)

Sửa đổi trong năm 2015

29

 34/2011/TT-BGTVT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về đăng kiểm PTTNĐ ban hành kèm theo Quyết định số 25/2004/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2004 và quy định về tiêu chuẩn, chức trách, nhiệm vụ của đăng kiểm viên PTTNĐ ban hành kèm theo Quyết định số 2687/2000/QĐ-BGTVT ngày 14/9/2000"

Bộ Giao thông vận tải

26/4/2011

Còn hiệu lực (Cục ĐKVN)

Sửa đổi trong năm 2015

30

43/2012/TT-BGTVT

Thông tư quy định các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với tàu thủy lưu trú ngủ đêm, nhà hàng nổi, khách sạn nổi

Bộ Giao thông vận tải

23/10/2012

Còn hiệu lực

Cục ĐKVN

31

15/2013/TT-BGTVT

Thông tư Quy định về biểu mẫu giấy chứng nhận và sổ kiểm tra an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho tàu biển, phương tiện thủy nội địa và sản phẩm công nghiệp sử dụng cho phương tiện thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

26/07/2013

Còn hiệu lực

Cục ĐKVN

32

31/2013/TT-BGTVT

Thông tư ban hành Định mức tiêu hao nhiên liệu cho các phương tiện chuyên dùng trong công tác quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

9/10/2013

Còn hiệu lực

 

III

Lĩnh vực vận tải

 

 

 

 

33

1834/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định về công bố tạm thời tuyến vận tải hành khách đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

24/6/2003

Còn hiệu lực

 

 

33/2004/QĐ-BGTVT

Quyết định của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy định về vận tải hàng hoá ĐTNĐ.

Bộ Giao thông vận tải

21/12/2004

Hết HL

Thay thế bằng TT 61/2015

34

61/2015/TT-BGTVT

Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên ĐTNĐ

Bộ Giao thông vận tải

02/11/2015

 

Còn hiệu lực

01/01/2016

35

80/2014/TT-BGTVT

Thông tư quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

30/12/2014

Còn hiệu lực

 

36

59/2015/TT-BGTVT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 80/2014/TT-BGTVT

Bộ Giao thông vận tải

30/10/2015

Còn hiệu lực

01/01/2016

37

08/2012/TT-BGTVT

Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy.

Bộ Giao thông vận tải

23/3/2012

Còn hiệu lực

 

38

03/2013/TT-BGTVT

 

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2012/TT-BGTVT ngày 23/3/2012 hướng dẫn thực hiện một số điều của Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải thủy.

Bộ Giao thông vận tải

29/3/2013

 

Còn hiệu lực

 

39

16/2013/TT-BGTVT

Thông tư quy định về tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo trong vùng biển Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải

30/7/2013

Còn hiệu lực

Cục HHVN- Cục ĐTNĐ

40

66/2014/TT-BGTVT

Thông tư quy định về vận tải hành khách, hành lý, bao gửi bằng tàu cao tốc giữa các cảng, bến, vùng nước thuộc nội thủy Việt Nam và qua biên giới.

Bộ Giao thông vận tải

12/11/2014

 

Còn hiệu lực (Vụ Vận tải)

Đề nghị sửa đổi trong năm 2016

 

02/2016/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Thông tư liên tịch quy định cấp biển hiệu phương tiện vận chuyển khách du lịch

Bộ GTVT - VHTTDL

23/3/2016

 

 

IV

Lĩnh vực thuyền viên, người lái phương tiện

 

 

 

 

 

28/2004/QĐ-BGTVT

 

Quyết định ban hành quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

7/12/2004

 

Hết HL

Thay thế bằng TT 47/2015

41

47/2015/TT-BGTVT

Thông tư quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

14/9/2015

Còn hiệu lực

 

01/01/2016

42

18/2005/QĐ-BGTVT

 

Quyết định ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, thi, kiểm tra, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

24/03/2005

 

Còn hiệu lực

 

43

57/2014/TT-BGTVT

Thông tư quy định điều kiện của cơ sở dạy nghề, chương trình đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

24/10/2014

Còn hiệu lực

Xây dựng NĐ thay thế trong năm 2016

44

56/2014/TT-BGTVT

Thông tư quy định thi, cấp, đổi, cấp lại, chuyển đổi Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, CCCM thuyền viên, người lái PT TNĐ và đảm nhiệm chức danh thuyền viên PT TNĐ.

Bộ Giao thông vận tải

24/10/2014

Còn hiệu lực

 

 

09/2012/TT - BGTVT

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên PT thủy nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 28/2004/QĐ-BGTVT ngày 07/12/2004 của Bộ GTVT.

Bộ Giao thông vận tải

23/3/2012

 

Hết HL

Thay thế bằng TT 47/2015

V

Lĩnh vực cảng, bến thủy nội địa

 

 

 

 

45

31/2004/QĐ-BGTVT

 

Quyết định ban hành tiêu chuẩn cấp kỹ thuật cảng thủy nội địa, tiêu chuẩn bến thuỷ nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

21/12/2004

 

Còn hiệu lực

Ban hành QĐ cá biệt của Bộ năm 2016

46

57/2013/TT-BGTVT

Thông tư quy định về bảo đảm an ninh tại các cảng thủy nội địa tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Bộ Giao thông vận tải

27/12/2013

Còn hiệu lực

 

47

50/2014/TT-BGTVT

Thông tư quy định quản lý hoạt động của cảng, bến thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

17/10/2014

Còn hiệu lực

Đề nghị sửa đổi trong năm 2016

48

61/2014/TT-BGTVT

Thông tư quy định tiêu chí phân loại cảng thủy nội địa và công bố danh mục cảng thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

27/10/2014

Còn hiệu lực

 

49

69/2014/TT-BGTVT

Thông tư quy định trình tự, thủ tục xác nhận việc trình báo đường thủy nội địa

Bộ Giao thông vận tải

27/11/2014

Còn hiệu lực

 

VI

Lĩnh vực an toàn giao thông

 

 

 

 

50

186/1999/CT-BGTVT

 

Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về nâng cao trách nhiệm của thuyền trưởng trong việc điều động phương tiện thuỷ qua cầu và đường dây điện qua sông.

Bộ Giao thông vận tải

05/5/1999

 

Còn hiệu lực

 

51

37/2010/TT-BGTVT

Thông tư quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thuỷ nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

01/12/2010

 

Còn hiệu lực

 

52

15/2012/TT-BGTVT

Quy định về trang bị và sử dụng áo phao cứu sinh, dụng cụ nổi cứu sinh cá nhân trên phương tiện vận tải hành khách sang sông.

Bộ Giao thông vận tải

10/5/2012

 

Còn hiệu lực

 

53

22/2012/TTLT-BGTVT-BVHTTDL

Quy định về bảo đảm an toàn giao thông trong hoạt động vận tải hành khách du lịch bằng phương tiện thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải – Bộ VHTTDL

26/6/2012

 

Còn hiệu lực

 

54

32/2013/TT-BGTVT

Thông tư "Ban hành mẫu biên bản, mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông hàng hải, đường thủy nội địa".

Bộ Giao thông vận tải

15/10/2013

Còn hiệu lực

 

VII

Lĩnh vực tài chính

 

 

 

 

55

47/2005/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thuỷ nội địa.

Bộ Tài chính

 

8/6/2005

 

Còn hiệu lực

 

56

09/2008/TTLT-BTC-BGTVT

Thông tư liên tịch hướng dẫn chế độ quản lý, thanh toán, quyết toán kinh phí sự nghiệp kinh tế quản lý, bảo trì ĐTNĐ.

Bộ Tài chính - Bộ GTVT

30/01/2008

Còn hiệu lực

Sửa đổi trong năm 2015

57

75/2011/TTLT-BTC-BGTVT

Thông tư liên tịch hướng dẫn lập và quản lý giá sản phẩm, dịch vụ công ích trong lĩnh vực quản lý, bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa thực hiện theo phương thức đặt hàng, giao kế hoạch sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Bộ Tài chính - Bộ GTVT

06/6/2011

Còn hiệu lực

Đang sửa đổi trong năm 2015

58

177/2012/TT-BTC

Thông tư hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa.

Bộ Tài chính

23/10/2012

Còn hiệu lực

 

59

59/2016/TT-BTC

Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 177/2012/TT-BTC.

Bộ Tài chính

29/3/2016

Còn hiệu lực

 

60

33/2011/TT/BTC

 

Thông tư sửa đổi Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông ĐTNĐ.

Bộ Tài chính

14/03/2011

 

Còn hiệu lực

 

61

103/2013/TT-BTC

Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí cấp giấy phép vận tải thủy qua biên giới với Campuchia.

Bộ Tài chính

01/8/2013

Còn hiệu lực

 

62

133/2011/TT-BTC

Thông tư  quy định về học phí sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên đối với đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa, bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

Bộ Tài chính

28/9/2011

Còn hiệu lực

 

VIII

Lĩnh vực quy hoạch, tổ chức

 

 

 

 

63

16/2000/QĐ-TTg

Quyết định của TT Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sông VN.

Thủ tướng CP

3/2/2000

Còn hiệu lực

 

64

1071/QĐ-BGTVT

Quyết định của Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển GTVT ĐTNĐ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Bộ Giao thông vận tải

24/4/2013

Còn hiệu lực

 

65

4409/QĐ-BGTVT

Quyết định của Bộ GTVT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục ĐTNĐ Việt Nam.

Bộ Giao thông vận tải

31/12/2013

Còn hiệu lực

 

66

3397/QĐ-BGTVT

Quyết định của Bộ GTVT sửa đổi Quyết định số 4409/QĐ-BGTVT

Bộ Giao thông vận tải

21/9/2015

Còn hiệu lực

 

67

20/2005/QĐ-BGTVT

Quyết định của Bộ GTVT về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thủy nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

28/03/2005

 

Còn hiệu lực

 

 

34/2010/TT-BGTVT

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ đường thuỷ nội địa.

Bộ Giao thông vận tải

8/11/2010

Hết HL

 

68

83/2015/TT-BGTVT

Thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ ĐTNĐ

Bộ Giao thông vận tải

30/12/2015

01/3/2016

 

69

26/2013/TT-BGTVT

 

Thông tư quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức ngành GTVT được giao nhiệm vụ trong công tác bảo đảm trật tự, ATGT ĐTNĐ.

Bộ Giao thông vận tải

10/9/2013

 

Còn hiệu lực

 

70

52/2015/TT-BGTVT

Thông tư quy định về phù hiệu, cờ hiệu, trang phục; phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra ngành GTVT.

Bộ Giao thông vận tải

24/9/2015

 

Còn hiệu lực

 

71

4360/QĐ-BGTVT

Quyết định của Bộ GTVT phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số nội dung chi tiết thuộc Quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Bộ Giao thông vận tải

10/12/2015

Còn hiệu lực

 

               

 

 

DANH MỤC QUY CHUẨN, QUY PHẠM TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM PT THỦY NỘI ĐỊA

 

TT

Số ký hiệu

Tên văn bản

CQ ban hành

Ngày ban hành

Tình trạng hiệu lực

Ghi chú

1

QCVN 72:2013/BGTVT

Quy phạm phân cấp và đóng PTTNĐ ban hành kèm theo Thông tư số 61/2013/TT-BGTVT

Bộ Giao thông vận tải

31/12/2013

Còn hiệu lực

 

2

QCVN 25:2010/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm giám sát và đóng PTTNĐ cỡ nhỏ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2010/TT-BGTVT

Bộ Giao thông vận tải

28/6/2010

Còn hiệu lực

 

3

QCVN 84:2014/BGTVT

Quy phạm phân cấp và đóng tàu sông vỏ gỗ ban hành kèm theo Thông tư số 79/2014/TT-BGTVT.

Bộ Giao thông vận tải

27/12/2014

Áp dụng từ ngày 01/07/2015

 

4

QCVN 01:2008/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng Phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hoá chất nguy hiểm ban hành kèm theo Quyết định số 30/2008/QĐ-BGTVT

Bộ Giao thông vận tải

22/12/2008

Còn hiệu lực

 

5

QCVN 17:2011/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia "Quy phạm về ngăn ngừa ô nhiễm do PTTNĐ" ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BGTVT ngày 06/5/2013.

Bộ Giao thông vận tải

30/12/2011

Còn hiệu lực

Sửa đổi năm 2013

6

QCVN 50:2012/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm giám sát và kiểm tra an toàn kỹ thuật tàu thể thao vui chơi giải trí ban hành kèm theo Thông tư số 54/2012/TT-BGTVT

Bộ Giao thông vận tải

26/12/2012

Còn hiệu lực

 

7

QCVN 51:2012/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy phạm phân cấp và đóng PTTNĐ vỏ xi măng lưới thép ban hành kèm theo Thông tư số 54/2012/TT-BGTVT

Bộ Giao thông vận tải

26/12/2012

Còn hiệu lực

 

8

QCVN 54:2013/BGTVT

Quy phạm đóng tàu thủy cao tốc ban hành kèm theo Thông tư số 11/2013/TT-BGTVT

Bộ Giao thông vận tải

22/05/2013

Còn hiệu lực

 

9

QCVN 55:2013/BGTVT

Quy phạm ụ nổi ban hành theo Thông tư số 06/2013/TT-BGTVT

Bộ Giao thông vận tải

25/06/2013

Còn hiệu lực

 

10

QCVN 56:2013/BGTVT

Quy phạm kiểm tra và chế tạo các tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh ban hành theo Thông tư số 06/2013/TT-BGTVT

Bộ Giao thông vận tải

25/06/2013

Còn hiệu lực

 

11

TCVN 7565:2005           

Quy phạm thiết bị nâng trên các phương tiện thuỷ nội địa ban hành kèm theo Quyết định số 224/2006/QĐ-BKHCN

Bộ Khoa học công nghệ

17/02/2006

Còn hiệu lực

 

12

QCVN 24: 2010/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về về máy lái thuỷ lực trên phương tiện thủy – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử ban hành kèm theo Thông tư số 27/2010/TT-BGTVT

Bộ Giao thông vận tải

09/9/2010

Còn hiệu lực

 

13

QCVN 85:2015/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chế tạo và kiểm tra thiết bị cứu sinh dùng cho phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 04/2015/TT-BGTVT

Bộ Giao thông vận tải

23/03/2015

Còn hiệu lực

 

14

QCVN 89:2015/BGTVT

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa, phục hồi phương tiện thủy nội địa ban hành kèm theo Thông tư số 45/2015/TT-BGTVT

Bộ Giao thông vận tải

03/9/2015

01/5/2016

 

 

Quay lại