Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Tổng hợp báo cáo bến khách ngang sông
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thời gian qua, hoạt động vận tải hành khách ngang sông đã có chuyển biến tích cực, trật tự, an toàn giao thông được bảo đảm và duy trì, có được kết quả đó là do sự nỗ lực của chủ bến, chủ phương tiện và sự quan tâm chỉ đạo, quản lý của các địa phương. Tuy nhiên, là loại hình vận tải luôn tiềm ẩn những rủi ro và nguy cơ gây mất an toàn, đặc biệt là hoạt động trong điều kiện thời tiết, khí hậu bất lợi. Do đó, các địa phương, các cơ quan quản lý chuyên ngành cần thường xuyên quan tâm và có các giải pháp hữu hiệu để bảo đảm an toàn cho hành khách. Nhằm có số liệu thống kê đầy đủ, đánh giá tổng quan về vận tải hành khách ngang sông, phục vụ công tác quản lý, thông tin trên các diễn đàn như, tổ chức hội thảo, hội nghị nhằm thu hút sự quan tâm của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đối với việc nâng cao năng lực hoạt động của bến khách ngang sông, Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải tổ chức thống kê, tổng hợp số liệu về bến khách và phương tiện vận tải hành khách ngang sông trên địa bàn của địa phương.

Thống kê, tổng hợp bến và phương tiện theo mẫu gửi kèm theo Văn bản này hoặc tải trên Website của Cục Đường thủy nội địa Việt Nam, gồm:

- Hồ sơ bến khách ngang sông dùng thống kê cho mỗi bến (Mẫu số 1); Download

- Bảng tổng hợp bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh, thành phố (Mẫu số 2). Download

Trong báo cáo tổng hợp, đề nghị Quý Sở có đánh giá về hoạt động vận tải hành khách ngang sông; phân định số lượng bến trên tuyến đường thủy nội địa địa phương, bến trên tuyến đường thủy nội địa quốc gia.

Báo cáo gửi về Cục Đường thủy nội địa Việt Nam bằng văn bản và thư điện tử, theo địa chỉ email pcvt.viwa@mt.gov.vn trước ngày 15/7/2016, gồm: Báo cáo tổng hợp, bản sao hồ sơ của các bến Mẫu số 1 và Bảng tổng hợp Mẫu số 2.

         Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đề nghị Sở Giao thông vận tải quan tâm phối hợp./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Phòng KHCN, QHQT&MT

(đăng Website);

- Lưu: VT, PCTTr .

    CỤC TRƯỞNG

 

     (Đã ký)

 

     Hoàng Hồng Giang

 

Quay lại