Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thử nghiệm hải đồ điện tử lĩnh vực đường thủy nội địa
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Cục Đường thủy nội địa Việt Nam đã xây dựng hải đồ điện tử cho 3 tuyến sông Vàm cỏ, sông Tiền, sông Hậu và đưa lên sử dụng thử nghiệm theo file đính kèm dưới đây:

Song Vam co  

Song Tien 

Song Hau 

Quay lại