Đường dẫn liên kết (Breadcrumb) Đường dẫn liên kết (Breadcrumb)

Xuất bản thông tin Xuất bản thông tin

Thông tin báo cáo thống kê
Từ khóa Xem với cỡ chữ

Thực hiện Lịch phổ biến thông tin thống kê năm 2017 và chế độ báo cáo thống kê tổng hợp ngành đường thủy nội địa, Cục Đường thủy nội địa đăng tải các số liệu thống kê ngành trên Cổng thông tin điện tử như sau:

1. Thông tin đào tạo thuyền trưởng, máy trưởng, chứng chỉ chuyên môn: Xem và tải

2. Tổng hợp đăng ký phương tiện: Xem và tải

 

Quay lại